Ga naar de inhoud
Onderzoeken

Onderzoeken

Clouds

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen.

Om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om maatregelen te nemen. Op deze website staan verschillende oplossingen die genomen kunnen worden op eigen terrein zoals het afkoppelen van de regenpijp of het aanleggen grindterras. Help mee om wateroverlast te voorkomen.Ontluchten bij afkoppelen

Het kan dat je bij afkoppelen last krijg van ontluchtingsproblemen. Daarvan zijn de oorzaken onderzocht. Verschillende theoretische oplossingen zijn op particulier terrein aangedragen en met elkaar vergeleken. Verder is er gekeken putdeksels in wegen aangepast kunnen worden. Ook deze opties zijn met elkaar vergeleken.

Inzicht in infiltratiekansen

Onderzocht is op welke manier we snel en goedkoop inzichten kunnen verzamelen. Om te weten of de bodem geschikt is voor infiltratiekratten moeten we eerst onderzoeken. Denk hierbij aan per perceel nagaan van de infiltratiekansen , bodemopbouw en grondwatersituatie. De resultaten zijn verwerkt in de lesmodules.

Opbrengsten door het benutten van hemelwater voor niet- particulieren in Nederland

In opdracht van Jonkers is er een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van het benutten van afgekoppeld hemelwater. Uit het onderzoek kwam naar voren dat hemelwater besparingen kan opleveren rondom drinkwaterkosten, rioolheffing, waterschapsbelasting en was- en schoonmaakmiddelen. Een hemelwatersysteem zorgt niet alleen voor besparing in materiaal maar kan ook gebruikt worden om (oppervlakte)water te compenseren volgens de eisen van de Watertoets . Ook kunnen de afkoppelsubsidies voor directe opbrengsten zorgen.

Wonen Limburg onderzoekt afkoppelen huurwoningen

Voor Wonen Limburg zijn de mogelijkheden om doelmatig rijtjeswoningen af te koppelen onderzocht. Daarbij is er advies gegeven hoe de maatregelen kunnen aansluiten op het beleid en werkproces. Er is rekening gehouden met het proces van groot onderhoud en renovatie. Gelet op effectiviteit en kosten is de volgende voorkeursvolgorde voor maatregelen bepaald: aansluiten op HWA (hemelwater) riool van de gemeente, laagteberging op eigen terrein, verticale infiltratie op eigen terrein, grindkoffer op eigen terrein en toepassen van afkoppelsteen met als het mogelijk is infiltratie op eigen terrein. Om het te laten aansluiten op het werkproces is er een afkoppelschema en afkoppelkaart uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in het technisch handboek. De toepasbaarheid is gepeild tijdens pilots in Helden en Meterik. De rapportage bestaat uit een hoofdrapport, achtergronddocument en afwegingsdocument. Hierin staan de hydrologische uitgangspunten, dit gaat over het gedrag en de eigenschappen van water op en onder het aardoppervlak. Ook worden de modellen die toegepast zijn uitgelegd.

Afkoppelen hemelwater bedrijven Noord- en Midden Limburg

Onderzocht is hoe de stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwater het doeltreffendste ingezet kan worden bij bedrijven in Noord- en Midden Limburg. Hieruit blijkt dat bedrijven weinig kennis hebben over het afkoppelen en geen noodzaak voelen zolang er geen wateroverlast is. Er is wel draagvlak bij bedrijven waarbij de voorkeur uitgaat naar een collectieve en integrale aanpak . Dit betekent dat ze graag willen samenwerken en het graag als een geheel willen aanpakken. Gemeenten ervaren belemmering in het stimuleren hemelwater, doordat er beperkt subsidie en beperkte capaciteit beschikbaar is. Verder kiest de gemeente vooral voor een aanpak per sector, terwijl bedrijven de voorkeur geven aan een integrale aanpak. Het advies aan gemeenten is om meer bekendheid te geven aan de stimuleringsregeling richting bedrijven. Daarnaast adviseren ze om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen.

Onderzoek inspecteer- en reinigbaar infiltratiesysteem, De Heitker Revisions-Rigolen

Onderzocht is een infiltratiesysteem dat inspecteer- en reinigbaar is. Een innovatief systeem dat al op een paar plaatsen in Duitsland gebruikt wordt. De conclusie is dat het een zeer duurzaam systeem is. Bij dit infiltratiesysteem is het bijvoorbeeld mogelijk om het omhullende geotextiel te vervangen. Geotextiel is een doorlaatbaar textiel dat vaak wordt gebruikt bij water- en wegenbouwkundige werkzaamheden. Wanneer dit vervangen kan worden heeft het infiltratiesysteem een langere levensduur. Het is met name geschikt voor grote(re) oppervlakken. De aanlegkosten zijn wel vrij hoog.

Waterklaar actueel


Nieuws

Green-up met Anja Köppchen
Als iedere druppel telt We kennen allemaal de lange perioden van droogte waarin water schaarser...
Lees meer
Green-up met Annelie Gorissen
Als iedere druppel telt We kennen allemaal de lange perioden van droogte waarin water schaarser...
Lees meer

Meer informatie

Onderzoek /maas/downloads

Downloads

Lees meer
Onderzoek https://www.waterklaar.nl/maas/onderzoeken

Onderzoeken en innovaties

Lees meer
Back to top

contact

Kalender calendar-icon