Onderzoeken

Ontluchten bij afkoppelen

De mogelijke ontluchtingsproblemen bij afkoppelen en de oorzaken daarvan zijn in kaart gebracht. Enkele mogelijke theoretische oplossingen op particulier terrein zijn aangedragen en met elkaar vergeleken. Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor aanpassing van putdeksels in wegen en zijn de opties met elkaar vergeleken.

Inzicht in infiltratiekansen

Onderzocht is wat de meeste geschikte wijze is, met name snel en goedkoop, om inzicht te krijgen in de infiltratiekansen, bodemopbouw en grondwatersituatie op perceelsniveau. De bevindingen zijn geïntegreerd in de lesmodules.

Opbrengsten door het benutten van hemelwater voor niet- particulieren in Nederland

Uit dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Jonkers (buiten het kader van Waterklaar), is onderzocht wat de meerwaarde kan dat het benutten van afgekoppeld hemelwater. Naar voren komt dat hemelwater besparingen kan opleveren betreffende drinkwaterkosten, rioolheffing en waterschapsbelasting en was- en schoonmaakmiddelen. Een hemelwatersysteem kan materiële besparingen opleveren en kan tevens gebruikt worden om (oppervlakte)water te compenseren volgens de eisen van de Watertoets. Daarnaast kunnen afkoppelsubsidies voor directe opbrengsten zorgen.

Afkoppelen hemelwater bedrijven Noord- en Midden Limburg

Onderzocht is hoe gemeenten de bestaande stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater het meest effectief inzetten bij bedrijven in Noord- en Midden Limburg. Naar voren komt dat bij bedrijven weinig kennis is over afkoppelen en er geen noodzaak wordt gevoeld tot afkoppelen zolang er geen wateroverlast is. Er is wel draagvlak bij bedrijven waarbij de voorkeur uitgaat naar een collectieve en integrale aanpak. Gemeenten ervaren belemmering in het stimuleren van afkoppelen hemelwater, doordat er beperkt subsidie en beperkte capaciteit beschikbaar is. Verder hanteren de gemeenten vooral sectorale aanpak terwijl bedrijven de voorkeur geven aan een integrale aanpak. Advies is dat gemeenten richting bedrijven meer bekendheid geven aan de stimuleringsregeling en de aanvraagprocedure vereenvoudigen.

Onderzoek inspecteer- en reinigbaar infiltratiesysteem, De Heitker Revisions-Rigolen

Onderzocht is de toepasbaarheid van een innovatief reinigbaar en inspecteerbaar infiltratiesysteem dat in Duitsland op enkele plaatsen is toegepast. De conclusie is dat het een zeer duurzaam systeem is door mogelijke vervanging van het omhullende geotextiel. Daardoor kan een lange levensduur worden gewaarborgd. Het is met name geschikt voor grotere oppervlakken. De aanlegkosten zijn evenwel relatief hoog.

Waterklaar actueel


Actueel

Lever gebruikt (frituur)vet apart in!
Wist u dat van gebruikt frituurvet en restjes bakolie heel eenvoudig hernieuwbare energie...
Lees meer
Vet, recycle het!
Gooi geen (frituur)vet door gootsteen of toilet, maar recycle het!Limburgse gemeenten,...
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer