Onderzoeken

Onderzoeken

Clouds

Ontluchten bij afkoppelen

De mogelijke ontluchtingsproblemen bij afkoppelen en de oorzaken daarvan zijn in kaart gebracht. Enkele mogelijke theoretische oplossingen op particulier terrein zijn aangedragen en met elkaar vergeleken. Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor aanpassing van putdeksels in wegen en zijn de opties met elkaar vergeleken.

Inzicht in infiltratiekansen

Onderzocht is wat de meeste geschikte wijze is, met name snel en goedkoop, om inzicht te krijgen in de infiltratiekansen, bodemopbouw en grondwatersituatie op perceelsniveau. De bevindingen zijn geïntegreerd in de lesmodules.

Opbrengsten door het benutten van hemelwater voor niet- particulieren in Nederland

Uit dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Jonkers (buiten het kader van Waterklaar), is onderzocht wat de meerwaarde kan dat het benutten van afgekoppeld hemelwater. Naar voren komt dat hemelwater besparingen kan opleveren betreffende drinkwaterkosten, rioolheffing en waterschapsbelasting en was- en schoonmaakmiddelen. Een hemelwatersysteem kan materiële besparingen opleveren en kan tevens gebruikt worden om (oppervlakte)water te compenseren volgens de eisen van de Watertoets. Daarnaast kunnen afkoppelsubsidies voor directe opbrengsten zorgen.

Wonen Limburg onderzoekt afkoppelen huurwoningen

Voor Wonen Limburg zijn de mogelijkheden om rijtjeswoningen doelmatig af te koppelen onderzocht en is advies gegeven hoe de maatregelen kunnen worden geïntegreerd in het beleid en werkproces. De focus is daarbij gelegd op het proces van groot onderhoud en renovatie. Op basis van met name effectiviteit en kosten is de volgende voorkeursvolgorde voor maatregelen bepaald: aansluiten op HWA riool van de gemeente, laagteberging op eigen terrein, verticale infiltratie op eigen terrein, grindkoffer op eigen terrein en toepassen van afkoppelsteen met zo mogelijk infiltratie op eigen terrein. Voor integratie in het werkproces is een afkoppelschema en een afkoppelkaart uitgewerkt die in het technisch handboek opgenomen kunnen worden. De toepasbaarheid van het advies is beoordeeld op basis van pilots in Helden en Meterik. De rapportage bestaat uit een hoofdrapport, een achtergronddocument en een afwegingsdocument waarin de hydrologische uitgangspunten en de gehanteerde modellen zijn toegelicht.

Afkoppelen hemelwater bedrijven Noord- en Midden Limburg

Onderzocht is hoe gemeenten de bestaande stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater het meest effectief inzetten bij bedrijven in Noord- en Midden Limburg. Naar voren komt dat bij bedrijven weinig kennis is over afkoppelen en er geen noodzaak wordt gevoeld tot afkoppelen zolang er geen wateroverlast is. Er is wel draagvlak bij bedrijven waarbij de voorkeur uitgaat naar een collectieve en integrale aanpak. Gemeenten ervaren belemmering in het stimuleren van afkoppelen hemelwater, doordat er beperkt subsidie en beperkte capaciteit beschikbaar is. Verder hanteren de gemeenten vooral sectorale aanpak terwijl bedrijven de voorkeur geven aan een integrale aanpak. Advies is dat gemeenten richting bedrijven meer bekendheid geven aan de stimuleringsregeling en de aanvraagprocedure vereenvoudigen.

Onderzoek inspecteer- en reinigbaar infiltratiesysteem, De Heitker Revisions-Rigolen

Onderzocht is de toepasbaarheid van een innovatief reinigbaar en inspecteerbaar infiltratiesysteem dat in Duitsland op enkele plaatsen is toegepast. De conclusie is dat het een zeer duurzaam systeem is door mogelijke vervanging van het omhullende geotextiel. Daardoor kan een lange levensduur worden gewaarborgd. Het is met name geschikt voor grotere oppervlakken. De aanlegkosten zijn evenwel relatief hoog.

Waterklaar actueel


Actueel

Wat te doen bij (dreigende) wateroverlast? Kijk op wachtnietopwater.nl!
Ons klimaat verandert snel en grillig. In Limburg gaat dat gepaard met steeds langere perioden...
Lees meer
Fijne feestdagen
Frietjes en oliebollen bakken of gourmetten? Lever het gebruikte vet apart in!
Lees meer

Kennis

Onderzoek

Workshops voor verschillende doelgroepen

Lees meer
Onderzoek

Onderzoeken en innovaties

Lees meer

Kalender calendar-icon